Cam on quy khach da dang ky dich vu tai Cong ty CPTM dau tu cong nghe SPS voi ten mien: thanhthuypharmacy.com
Ban can xoa hoac doi ten file: public_html/index.html mac dinh, sau do upload toan bo du lieu vao thu muc sau: /domains/thanhthuypharmacy.com/public_html
Hosting duoc khoi tao thoi diem: Tue Feb 14 14:54:08 2017